عضویت در باشگاه مشتریان و استفاده از خدمات تخفیف مراکز

هزینه استفاده از خدمات تخفیف مراکز به صورت دائمی و مادام العمر 70 هزار تومان می باشد